Til alle medlemmer af Korea Klubben

Hermed indkaldes til Korea Klubbens ordinære generalforsamling for foreningsåret 2014/2015.

Generalforsamlingen afholdes søndag d. 5. oktober kl. 14.00 på Restaurant Sakura, Møntergade 22, 1116 København K.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Udvalgsberetninger
4. Regnskabsaflæggelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Vedtægtsændringer
7. Behandling af indkomne forslag
8. Godkendelse af budget
9. Valg af formand/næstformand/kasserer/sekretær
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter
11. Valg af revisor/revisorer
12. Eventuelt

Til generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpel majoritet. Det er kun medlemmer med almindeligt medlemskab, der har stemmeret.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til Nanna Falk på e-mail: nf@koreaklubben.dk

Er du forhindret i at deltage, kan du brevstemme. Skriftlige stemmer skal være bestyrelsen i hænde senest dagen før generalforsamlingen. Brevstemme kan rekvireres hos: Korea Klubben, c/o Nanna Falk, Jesper Brochmands Gade 6, 4. tv., 2200 Kbh. N eller via e-mail: nf@koreaklubben.dk

For interesserede vil der være koreansk buffet på Sakura efter generalforsamlingen. Af hensyn til bordbestilling skal tilmelding ske senest d. 30. september til Nanna Falk på e-mail: nf@koreaklubben.dk