helhedsanalyse

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold offentliggjorde torsdag d. 26. juni de dele af helhedsanalysen, som omhandler de strukturelle rammer og tilsynet i det danske adoptionssystem.

Grundlæggende synes der at være et manglende fokus på børnenes tarv og de voksne adopterede i helhedsanalysen og i langt højere grad fokus på adoptionsformidlingen. For Korea Klubben er det af afgørende betydning, at et fremtidigt adoptionssystem varetager barnets tarv og i de tilfælde, hvor adoption sker; det adopterede barn og den voksne adopteredes interesser.

Eksempelvis påpeger analysen, at den helt centrale udfordring er et faldende antal børn til international adoption. Det kan være svært at følge logikken, da det om noget må det ses som en positiv udvikling, når det drejer sig om “stigende børnevelfærd” i afgiverlande – og i tråd med Haagerkonventionen; hvor børn først og fremmest skal hjælpes i den familie og det land, de er født i.

Adoptionsformidling i Danmark
Med afsæt i de sager der har været bragt frem i offentlighedens lys de senere år, både om kritiske forhold i de danske formidlende organisationer AC Børnehjælp og DanAdopt samt eksempler på højst problematiske forhold i afgiverlande, er der behov for at gentænke det nuværende system.

Korea Klubben har som forening ikke nogen principiel holdning til, hvorvidt privat eller statslig organisering bedst sikrer en gennemskuelig, enkel og etisk forsvarlig adoptionsformidling. Med afsæt i ovenstående mener vi dog, at en større grad af statslig involvering og kontrol er nødvendig.

Færre afgiverlande
Helhedsanalysen anbefaler, at der reduceres i antallet af afgiverlande, som Danmark samarbejder med, men ikke begrænset til andre konventionslande. Som udgangspunkt mener Korea Klubben, at Danmark kun skal samarbejde med lande, der har tiltrådt Haagerkonventionen og evt. FN’s Børnekonvention. Når det er afgiverlandets ansvar at fastslå, at det ikke er muligt at gennemføre en national adoption og barnet har “behov for hjælp gennem international adoption”, mener vi, at man bør stille de højeste krav for at sikre etisk forsvarlige adoptioner.

Adoption og humanitært hjælpearbejde
Det er positivt, at analysen lægger op til i højere grad at adskille humanitært arbejde og adoptionsformidling fremadrettet. Korea Klubben er af den holdning, at adoptionsformidling og børnehjælpsarbejde så vidt muligt skal holdes adskilt for at undgå sammenblanding af interesser.

Praksis viser, at uønsket adfærd opstår, så snart der er økonomiske interesser involveret. Der bortadopteres f.eks. fortsat børn fra velstående lande som Korea, hvor det ikke længere kun er et spørgsmål om økonomi, men også i høj grad kultur, traditioner og normer. Det kan her vække bekymring, at mange hjem for ugifte mødre drives af adoptionsformidlende organisationer, der i praksis ikke er gode nok til at tilbyde alternativer til adoption.

Det bør på alle måder forebygges, at donationer og børnehjælpsarbejde medvirker til at gøre lande afhængige af den økonomiske gevinst ved international adoption og dermed risikerer at stå i vejen for, at børnevelfærd eller hjælp til enlige mødre ud vikles i de pågældende lande. Dette er jo netop i modstrid med præmissen for international adoption.

Analysen er sendt i høring frem til 4. august, hvorefter de politiske forhandlinger begynder.


Læs Korea Klubbens bidrag til helhedsanalysen


Se hele analysen på Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration og Sociale Forholds hjemmeside