Korea Klubben er sammen med en række andre interessenter inviteret til dialogmøde om det danske adoptionssystem i Social-, Børne- og Integrationsministeriet d. 22. oktober 2013.

Tidl. Socialminister Karen Hækkerup nedsatte i foråret en arbejdsgruppe på adoptionsområdet. Arbejdsgruppen skal fremlægge sine anbefalinger i 2014 og står for at gennemføre “en helhedsorienteret gennemgang af adoptionssystemet med henblik på at kunne vurdere, om systemet er indrettet på en tidssvarende og relevant måde, som understøtter etisk forsvarlige adoptioner til børnenes bedste”.

Alle  interessenter er blevet bedt om skriftligt at bidrage med input til en række foruddefinerede spørgsmål. Det er hensigten at optrykke samtlige interessenters bidrag i bilagsdelen til den endelige analyse.

Korea Klubben mener
En helhedsorienteret analyse af adoptionssystemet bør efter vores opfattelse ikke afgrænses til
selve adoptionsprocessen og de første år i adoptivfamilien. Analysen bør også se på de behov og
udfordringer, som opstår for voksne adopterede, f.eks. når de selv stifter familie, kommer ud på
arbejdsmarkedet, ønsker at rejse til deres oprindelsesland og evt. opsøge biologisk familie eller
bosætte sig mere permanent.

Vi mener, det er af afgørende betydning for analysens validitet, at rammerne udvides til også at
omfatte de voksne adopteredes perspektiver. Og ligeledes at den væsentlige erfaringsbaserede
viden, som Korea Klubben og andre uafhængige foreninger eller netværk for adopterede har
indsamlet gennem tiderne, inddrages kontinuerligt i processen.

Læs Korea Klubbens bidrag her

 

For yderlige information
Nanna Falk, e-mail: nf@koreaklubben.dk