Til alle medlemmer af Korea Klubben
Hermed indkaldes til Korea Klubbens ordinære generalforsamling for foreningsåret 2013/2014.
Generalforsamlingen afholdes søndag d. 6. oktober kl. 14.00 på Restaurant Sakura, Møntergade 22, 1116 København K
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Udvalgsberetninger
4. Regnskabsaflæggelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Godkendelse af budget
8. Valg af formand/næstformand/kasserer/sekretær
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter
10. Valg af revisor/revisorer
11. Eventuelt
Til generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpel majoritet. Det er kun medlemmer, der har stemmeret. Det vil sige, at man som minimum skal have betalt forfaldent kontingent ugedagen inden generalforsamlingen.Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til Lars Park Bjørnskov, e-mail: lpb@koreaklubben.dk 

Er du forhindret i at deltage, kan du brevstemme. Skriftlige stemmer skal være bestyrelsen i hænde senest dagen før generalforsamlingen. Brevstemme kan rekvireres hos Nanna Falk, e-mail: nf@koreaklubben.dk

For interesserede vil der efter generalforsamlingen være arrangeret fællesspisning. Af hensyn til bordbestilling skal tilmelding ske senest d. 1. oktober til Lars Park Bjørnskov, e-mail: lpb@koreaklubben.dk