Til alle medlemmer af Korea Klubben

Hermed indkaldes til Korea Klubbens ordinære generalforsamling for foreningsåret 2012/2013.

Generalforsamlingen afholdes søndag d. 7. oktober kl. 14.00 på:
Seoul Restaurant
Skjulhøj Allé 8 A, st.
2720 Vanløse

Dagsorden:

1)   Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2)   Formandens beretning
3)   Udvalgsberetninger
4)   Regnskabsaflæggelse
5)   Fastsættelse af kontingent
6)   Vedtægtsændringer
7)   Behandling af indkomne forslag
8)   Godkendelse af budget
9)   Valg af formand/næstformand
10) Valg af 1-6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
11) Valg af revisor/revisorer
12) Eventuelt

Til generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpel majoritet. Det er kun medlemmer, der har stemmeret. Det vil sige, at man som minimum skal have betalt forfaldent kontingent ugedagen inden generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til Lars Park Bjørnskov, e-mail: lpb@koreaklubben.dk

Er du forhindret i at deltage, kan du brevstemme. Skriftlige stemmer skal være bestyrelsen i hænde senest dagen før generalforsamlingen. Brevstemme kan rekvireres hos: Korea Klubben, c/o Nanna Falk, Jesper Brochmands Gade 6, 4. tv., 2200 Kbh. N, e-mail: nf@koreaklubben.dk
For interesserede vil der efter generalforsamlingen være arrangeret fællesspisning. Af hensyn til bordbestilling skal tilmelding ske senest d. 30. september til Lars Park Bjørnskov, e-mail: lpb@koreaklubben.dk

* * *

Ad 6) Vedtægtsændringer

Bestyrelsen stiller forslag om at revidere Korea Klubbens vedtægter:

I §6 foreslås nogle sproglige præciseringer vedr. generalforsamlingen

I §8 foreslås nogle justeringer vedr. foreningens daglige ledelse, jf. bestyrelsens beslutning om at omstrukturere Korea Klubben i det nye foreningsår, så bestyrelsen bliver mindre (max. 6 bestyrelsesmedlemmer) og aktiviteter i højere grad lægges ud i en række udvalg. Dette giver en mere flad struktur, hvor aktiviteterne kommer tættere på medlemmerne, og bestyrelsen får mulighed for at varetage de mere overordnede udviklingsopgaver i foreningen. Læs mere i mailen ‘Organisering af Korea Klubben – vigtig information til alle medlemmer’.

I §9 om økonomi, regnskab og revision foreslås, at beløbet 200.000 dkr forhøjes til 300.000 dkr. Bestyrelsen skønner, at foreningens økonomi fortsat kan håndteres forsvarligt af bestyrelsen samt de uvildige revisorer. Det er omkostningsfuldt at vælge en registreret eller autoriseret revisor til at revidere årsregnskabet, og det er i stedet bestyrelsens ønske at bruge foreningens midler til aktiviteter og arrangementer for medlemmerne.

Se forslag om opdaterede vedtægter (markeret med gult) vedhæftet.

Download forslag til vedtægtsændringer

* * *

Ad 9) Valg af formand/næstformand

Lars Park Bjørnskov genopstiller som formand (1 år)
Nanna Falk er ikke på valg som næstformand (2 år)
Christian Andersen stiller op som kasserer (2 år)
Mi Louise Hansen er ikke på valg som sekretær (2 år)

Ad 10) Valg af 1-6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Lotte Choon Ran genopstiller som bestyrelsesmedlem
Kasper Lee Hartmann genopstiller som bestyrelsesmedlem

Følgende personer træder af:
Johan Christiansen træder af som bestyrelsesmedlem
Lene Kryger Pedersen træder af som bestyrelsesmedlem
Ane Tarp træder af som bestyrelsesmedlem
Liselotte Hae-jin Birkmose træder af som suppleant
Dorte Feldthusen træder af som suppleant

Kort om de opstillede kandidater:

Lars Park Bjørnskov
37 år, arbejder som Demand Planner hos Unilever
Jeg har været medlem af Korea Klubben siden 2003 og har været formand for Korea Klubben i fire år. Jeg ønsker fortsat at udvikle foreningen ved at udbygge det lokale netværk og have et bredt udvalgt af arrangementer både i og uden for København. Samtidig ønsker jeg at forøge medlemsantallet og derved sikre et stærkt fundament for arrangementer og foreningens fremtidige eksistens.

Christian Andersen
25 år, Uddannet HD(R). Studerer Cand.merc.aud på CBS i København
Har været medlem af Korea Klubben siden 2009. Har været med på Holt sommerskole og IKAA Gathering i 2010 samt på Inje universitet i 2012. Stiller op som kasserer, da jeg ønsker at bidrage til videreudvikling af denne fantastiske forening af koreanske adopterede. Jeg ønsker at kunne give noget tilbage til en forening, der har givet mig nogle helt unikke og enestående oplevelser, der har betydet utroligt meget i mit liv. Herigennem vil jeg ligeså meget gerne bidrage til, at andre medlemmer kan få samme oplevelser.

Lotte Choon Ran
– At være koreansk adopteret kan have mange facetter, og opleves forskelligt, alt afhængig af hvem vi er, og hvad vi kommer med og fra. Korea Klubben er kun det, vi selv gør det til. Jeg vil gøre mit til, at Korea Klubbens målsætninger effektueres, er fremadrettede og udvikler sig i positiv retning.
Medlem af Korea klubben siden vinteren 2004. Stiftede bekendtskab med Korea Klubben allerførste gang i 1989/1992. Er uddannet socialpædagog og arbejder som familierådgiver/socialkonsulent. Er bosat i Slagelse. Arbejder ud fra nøgleord som respekt, anerkendelse, tolerance og tillid. Ser mig selv som et positivt og ligetil menneske – aktiv og med hjertet det rigtige sted. Sætter pris på alle de små frø, jeg som menneske kan være med til at sætte… Lykken for mig i arbejdet for Korea Klubben er på sigt, at se de små frø blomstre. Ønsker at Korea Klubben favner så bredt som muligt.

Kasper Lee Hartmann
30 år, medlem af Korea Klubben siden 2007. Jeg har været aktiv i bestyrelsen siden 2008 og bidrager foruden til foreningen med opsætning af Ch’ingu, webadministration og projekt nyt website. Som aktivt medlem og del af bestyrelsen vil jeg fortsat arbejde på at give medlemmerne mulighed for at udvide deres sociale netværk og skabe kontaktflader til andre erfaringer og information.